FAQs

Voor wie is zangles?

Zangles is er voor iedereen die graag zingt of wil gaan zingen. Dat kunnen beginners zijn, die graag hun stem willen ontdekken en zekerder willen zingen. Maar ik geef ook les aan gevorderden en professionals die het beste uit hun stem willen halen. 

Wat als ik geen zangtalent heb?

Door negatieve feedback via bijvoorbeeld TV shows of mensen in hun omgeving worden mensen onzeker over hun zangkunsten en dat is vaak onterecht! Door goede zangtechniek en begeleiding kunnen de meeste mensen leren zingen, alleen mensen die toon doof zijn, zullen moeite hebben. Goede zangers hebben vooral veel geoefend en velen nemen ook regelmatig zanglessen.

Wat moet ik voorbereiden / meenemen?

Het is natuurlijk leuk om tijdens de les een liedje te kunnen zingen, dus zou ik je aanraden om van tevoren te bedenken of je een bepaald liedje leuk vindt om te zingen. Als je moeite hebt om een geschikt lied te verzinnen, help ik je graag! Neem de tekst of bladmuziek mee naar de les. Voor het zingen van liedjes werk ik met play-alongs / karaoke versies, die kun je die thuis ook kunt gebruiken om mee te oefenen.

Hoeveel zanglessen heb ik nodig?

Zingen is net als sport: regelmatige coaching en oefenen maken je spieren sterk en voorkomen dat je verkeerde gewoontes aanleert.

Afzeggen / Verschuiven

Je kunt de les tot 24 uur van tevoren afzeggen of verschuiven. Bij een late afzegging of verschuiving wordt de volledige les berekend. Als je Covid of plotseling een andere ziekte krijgt, kun je de les beter verschuiven of, als je je goed genoeg voelt, de les online door laten gaan om te voorkomen dat je andere studenten en mij aansteekt. 

Online lessen

Voor online lessen heb je eigenlijk niet veel nodig. Een stabiele internet verbinding en een computer, tablet of desnoods telefoon zijn voldoende. De les verloopt net als een normale zangles, alleen het afspelen van muziek om op te zingen moet vanaf jouw kant gebeuren, door mogelijke vertraging in de verbinding. Het is een goede optie als je niet naar de studio kunt komen, ook als je bijvoorbeeld wat verkouden bent of je mijn hulp kunt gebruiken bij bijvoorbeeld het opwarmen van je stem voor een optreden of auditie. De meeste online lessen lopen via Zoom en voor de lessen stuur ik je een link. In het geval je geen Zoom wilt gebruiken, dan kan ik ook via Skype lesgeven. Mijn Skype adres: laura.greebe

Waarom les opnemen?

Tijdens de les geef ik je aanwijzingen over hoe je je stem kunt verbeteren en daarvan onthouden de meeste studenten redelijk wat, maar een groot deel wordt vergeten. Bij het maken van notities tijdens de les kun je helaas bepaalde aanwijzingen, zoals intonatie of houding niet optimaal onthouden.

Een opgenomen les kun je op je gemak nog eens terugluisteren of kijken naar de aanwijzingen en haal je dus meer uit je les. Bovendien kun je de opname gebruiken als oefenmateriaal voor de volgende les. Je kunt de les opnemen met de opnamefunctie van je telefoon of via Zoom (online lessen). 

Singing lessons for whom?

Voice lessons are meant for everyone who loves to sing or wants to start singing. My clients range from beginners who want to discover their voices and learn to sing with confidence, to advanced and professional singers looking to refine their voices.

What if I don’t have talent?

Negative feedback on singing (e.g. TV shows, teachers, family or friends) causes people to feel insecure about their singing and that is often uncalled for! Most people can learn how to sing with good technique and proper training, only people who are tone-deaf will have more trouble. Good singers have usually practiced for many hours and many take regular voice coaching lessons.

What do I need to prepare / bring?

It is fun to be able to work on a song in a lesson, so I would like to advise you to think in advance which song you would like to sing. If you have trouble finding a suitable song, I would love to help you find one! Please bring the lyrics or sheet music to the lesson with you. When singing the song, I like to work with play-along tracks so you can practice with them at home.

Photo by Pixabay on Pexels.com
How many singing lessons do I need?

Singing is like sports: regular coaching and practice make for strong muscles and prevent learning  wrong habits. 

Cancellation / Re-scheduling

You can cancel or re-schedule your lesson up to 24 hours in advance. When cancelling or re-scheduling within 24 hours, the full lesson price will be charged.  If you suddenly develop COVID or another illness, it is better to re-schedule, or if you feel well enough, make it an online lesson to prevent infecting other students or me.

Online lessons

For online lessons you do not need much: a stable internet connection and a computer, tablet or phone will do. The lesson will be just like one to one lessons, only the play-along track needs to be played on your end due to possible lagging in the connection. It is a convenient option when you are not able to make it to my studio, like if you have a cold or need my help to coach you or warm up your voice before a gig or audition. Most online lessons are through Zoom and I will send you a link beforehand. In case you do not want to use Zoom, we can also use Skype. My Skype address is: laura.greebe .

Why record a lesson?

During the lesson I give you instructions how to improve your voice and most students remember quite a bit, but a large part will be forgotten. When you take notes, some instructions, e.g. intonation or posture, may not be taken into account. 

You can watch of listen back to the instructions in your recorded lesson at home and thus get more from your lesson. Moreover, you will always have the recording to practice with before the next lesson. You can record the lesson with the recording app on your phone or through Zoom (online lessons). 

%d bloggers like this: