Tips

Wat wil je oefenen?

Handig om mee te oefenen, speciaal voor zangles studenten!

  • Wil je weten hoe je je computer of je telefoon / tablet instellen voor je zoom les?
  • Voorbeelden van de toonladders die we tijdens de les gebruiken vind je hier.
  • Ik heb instructie video’s gemaakt om je ademhaling te oefenen en te ontspannen. Kijk hier de video’s.
  • Instructie filmpjes over hoe je SOVT stemoefeningen doet, zoals bijvoorbeeld de lip bubble
What do you want to practice?

Handy tools, especially for singing students!

  • Want to know which settings in your computer or phone / tablet you need for your zoom lessons?
  • You can find examples of the scales we use during singing lessons here.
  • I have recorded some videos on how to practice and relax your breathing. See the videos here.
  • Instruction videos on how to do SOVT voice exercises, e.g. the lip bubble.
Zoom lessons audio settings
Toonladders / Scales & Arpeggios

Mochten de toonladders die tijdens oefeningen in de zangles worden gebruikt nog onbekend zijn, of niet zo duidelijk bij een online les, dan staan hieronder enkele voorbeelden om ze alvast eens te leren kennen. Dit zijn slechts voorbeelden, tijdens de les gebruiken we misschien andere toonhoogtes.

In case the scales used in the singing exercises are still a bit unfamiliar or not quite clear in an online lesson, I have put some examples below to help you get to know them. Please note that these are just examples, we may use different pitches in the lessons.

Photo by Pixabay on Pexels.com
Female 5-tone scale
Male 5-tone scale
Female repeat scale
Male repeat scale
Female long scale / arpeggio
Male long scale / arpeggio
Female broken arpeggio
Male broken arpeggio

4 Simpele manieren om je ademhaling te ontspannen
Stap 1: ga naar buiten!

Probeer elke dag naar buiten te gaan en maak ‘s ochtends een wandeling voor je drukke dag begint, tussen de (zoom) meetings door of ‘s avonds voor het slapen gaan. Ik houd van wandelingen in het bos of de velden, maar een park of leuke straten zijn ook leuk. Laat je telefoon eens in je zak en neem de tijd om de omgeving in je op te nemen: kijk eens hoe het zonlicht de dauw op het gras laat schitteren, voel de wind door je haar, wat je ook maar opvalt is prima…adem langzaam in en uit. Geniet van het buiten zijn!

Stap 2: adem uit!

Deze oefening helpt je om je ademhaling te ontspannen en de volle capaciteit van je longen te gebruiken. Het werkt als volgt: ga rechtop staan, schouders naar achteren en hoofd recht, maar niet omhoog. Adem normaal in en uit. Vervolgens adem je uit tot er geen lucht meer uitkomt en je longen leeg zijn. Probeer dit een paar keer, zo wen je eraan dat je longen leeg zijn zonder in de stress te schieten. Wacht een paar seconden met inademen en dan pas adem je in. Laat je lichaam het werk voor je doen: je hoeft niet te overdrijven door extra diep in te ademen. Focus op hoe je buik en je ribben uitzetten wanneer je inademt na een paar seconden. Voel hoe de lucht je lichaam instroomt!

4 Easy steps to relax your breathing
Step 1: go outside!

Try to go outside each day and take a walk in the mornings before your busy day starts, for a break in between (zoom) meetings or in the evenings before you go to bed.  I like walking in the woods or fields, but a park or nice streets will do nicely as well. Leave your phone in your pocket and do not take it out unless you really have to. Take your time to take in your surroundings; see the way the sunlight highlights the morning dew on the grass, feel of the wind blowing through your hair, anything that you notice is fine… slowly breathe in and out. Relish the feeling of being outside! Enjoy!

Step 2: breathe out!

This exercise will help you to relax your breathing and help you learn to use the full capacity of your lungs. It works like this: Stand up straight, shoulders back and head straight, but do not hold your head up. Breathe normally and then breathe out until you feel your lungs are empty. Do this a few times to get used to it without getting stressed out. Breathe out and do not breathe in straight away but hold your breath before you breathe in for a few seconds. Now breathe in, your body will automatically do the work for you: no need to exaggerate by taking an extra deep breath. When you breathe in after holding your breath for a few seconds, focus on feeling how your belly rises and your rib cage expands. Feel the air move into your body!

Stap 3: adem laag!

Veel mensen, vooral vrouwen, ademen vrij oppervlakkig. Ons wordt geleerd de buik in te houden, we willen er natuurlijk niet dik uitzien. Oppervlakkige ademhaling is niet goed om te ontspannen, laat staan goed zingen.

Step 3: breathe low!

Many people, especially women, breathe quite superficially. We are told to hold in our tummies, as we do not want to look fat. This shallow breathing does not help us to relax, let alone sing well. 

Laten we eens kijken naar een manier om de ademhaling naar beneden te krijgen: adem rustig en ontspannen. Leg je hand op je borst en richt je ademhaling naar je hand. Beweeg je hand, stap voor stap, naar beneden en iedere keer dat je hand een stap naar beneden beweegt, richt je je ademhaling naar de hand. Beweeg naar beneden totdat je hand op je onderbuik ligt en je je hand omhoog voelt komen met je buik als je inademt. Houd het lage ademen even vol. Doel bereikt!

So let’s look at a way to lower your breathing: take slow and relaxed breaths. Lay your hand on your chest, aim your breathing in the direction of your hand. Move your hand slowly, step-by-step, downwards and each time you move your hand you continue to direct your breathing towards your hand. Move downwards until you have your hand on your lower belly and you feel your belly rise with your hand when you breathe in. Now continue to keep breathing low for a while. Mision accomplished!

Stap 4: adem langzaam!

Ik gebruik deze oefening veel voor mijn studenten, maar ook zelf als ik moet ontspannen voor een optreden of mijn jaarlijkse IVA examens. Het is een fijne manier om je ademhaling rustiger te maken, niet alleen voor het zingen, maar het helpt wel om lange zinnen te zingen. Maak bij het uitademen een “phew” of “tsss” geluid. Adem 4 seconden heel rustig in, het hoeft niet extra diep te zijn, alleen langzaam. Adem daarna rustig 4 seconden uit op het geluid “pfew” of “tsss”. Blijf een tijdje op deze manier in en uit ademen totdat je in het ritme zit en je er comfortabel bij voelt. Daarna blijf je 4 seconden inademen, maar verleng je het uitademen met het geluid naar 8 seconden. Je kunt het aantal seconden uitademen stap voor stap verlengen van 4 naar 8 seconden en dan naar 12, 16 of 20. Zodra je verlengen van het uitademen onder de knie hebt, kun je ook de tijd van het inademen stap voor stap inkorten: bijvoorbeeld naar 3 of 2 seconden en zelfs naar 1 seconde. Houd de oefening ontspannen, span je niet in, het is geen wedstrijd. Succes!

Step 4: breathe slowly!

I use this exercise a lot for my singing students, but also when I need to relax before a gig or one of my yearly IVA teaching tests. It is a nice way to regulate and slow your breathing, not just for singing, but it does help to sing long phrases. Make a “phew” or “tssss” sound while breathing out. Breathe in for 4 seconds, by taking a long slow breath in. It does not need to be an extra deep breath, but a normal one, just slower. Now breathe out for 4 seconds, making our “phew” or “tssss” sound while breathing out. Continue to breathe in and out like this until you feel very comfortable. Now continue to breathe in for 4 seconds, but breathe out for 8 seconds with the funny sound described above. You can expand the amount of breathing out from 4 to 8 seconds and then to 12, 16 or 20. As soon as you are comfortable with expanding the time breathing out, you can then reduce the time you breathe in: e.g. to 3 or 2 seconds and even down to 1 second. Keep the exercise nice and comfortable, do not strain, it is not a contest! Good luck!

SOVT Videos
Zachte Stemoefening: lip bubble

De lip bubble is een zogenaamde SOVT stemoefening: zacht voor je stembanden en fijn om je stem mee op te warmen.

Kijk de video hoe je de oefening doet. Lukt het niet? Boek een zangles, dan leren we ‘m samen!

Gentle voice exercise: lip bubble

The lip bubble or lip trill is a so-called SOVT exercise: soft on your vocal cords and great for warming up your voice.

Check the video on how to do it. Did you find it difficult to do the exercise? Book a lesson and we will do it together!

Massage voor de stembanden: de krakende deur

De volgende SOVT oefening om je stem mee op te warmen is de ‘krakende deur’. Hij lijkt vreemd, maar is bijna als een massage voor de stembanden. Proberen? Het filmpje staat hieronder:

Massage for the vocal cords: the squeaky door

The next SOVT exercise to warm up the voice is the ‘squeaky door’. It seems weird, but is like a massage for your vocal folds. Want to try? The video below shows you how:

Krakende deur oefening / Squeaky door exercise
%d bloggers like this: