Chest voice, head voice, mix?

Ontdek je borststem, kopstem en mix!

Wat is je borststem? De borststem is het lage deel van je stem en de stem waarmee de meeste mensen spreken. We noemen het daarom ook wel spreekstem.

Wil je het uitproberen? Spreek eens een paar zinnen in een normale, ontspannen manier. Heb je het gevoel van lichte vibraties van resonantie in je borst? Het gevoel van resonantie in de borst is de reden waarom het borststem wordt genoemd.

De borststem is het fundament van je stem: je hebt een solide borststem nodig om de hoge noten in je stem goed te kunnen zingen. Het lijkt een beetje op de fundering van een gebouw. Op een onstabiele fundering kun je geen huis bouwen, laat staan een flatgebouw! Dat is precies de reden waarom ik in mijn zanglessen veel aandacht besteed aan een goede borststem.

Je kopstem is het hoge deel van je stem. Het heet zo vanwege het gevoel van resonantie in het hoofd, dat veel mensen hebben als ze hoge noten zingen. Als je probeert een sirene na te doen, heb je misschien het gevoel van resonantie in je hoofd of dat het aan de bovenkant je hoofd uitkomt. Probeer de sirene nu eens vanuit je lage borststem (spreekstem) en ga dan naar boven, zo hoog mogelijk. Je hoeft niet hard te zingen, alleen heel hoog. Heb je een verschillend gevoel van resonantie als je in je borststem begint en het vergelijkt met zingen in je kopstem?

In je borststem sluiten je stembanden goed en zijn je stembanden dik, zodat de lucht uit je luchtpijp meer weerstand ondervindt en de klank lager is. In je kopstem zijn de stembanden wat opgerekt en daardoor dunner, de klank is daardoor hoger en dunner.

Wat gebeurt er eigenlijk tussen borststem en kopstem? Je zingt tenslotte niet alleen maar in het spraakregister of hoge noten. Wat gebeurt er als je de sirene (van het voorbeeld van de kopstem) weer zingt, vanuit onderin je borststem helemaal naar boven? Voelt het aan als alleen borststem en kopstem, of zit er ook nog iets tussenin?

Tussen je borststem en kopstem zit een middenbereik, waarbij je de borststem en kopstem kunt mixen. Het heet daarom ook je mix stem. Als je dichter bij je borststem zingt, dan kan de borststem dominant zijn in de mix. Hoe hoger je in je middenbereik gaat, hoe meer kopstem in de mix komt. Om de juiste coördinatie te vinden om je borststem en kopstem te mixen moet je oefenen en heb je coaching nodig.

Een goed gebalanceerde stem heeft een stabiele borststem, een goede mix tussen borst,- en kopstem en de kopstem is helder en niet te zwaar. Ik help je graag om je borststem, kopstem en mix te ontdekken en een goede balans te ontwikkelen. Boek hier je zangles!

Discover your chest voice, head voice and mix!

What is chest voice? Your chest voice is the low part of your voice, it is also called chest register. Most people speak in their chest voice, that is why we also call it speaking voice.

Why don’t you try it out? Simply speak a few sentences in a normal, relaxed manner, do you have a sensation of light vibrations of resonance in your chest? The sense of this resonance in your chest is the reason it is called chest voice. 

The chest voice is the foundation of your voice: you need a solid chest voice to be able to build upon when you want to reach those higher notes. It functions a bit like the foundation of a building. If the foundation is unstable, you cannot build a house, let alone a high-rise building! That is the reason why I pay attention to a good chest voice in my singing lessons. 

Your head voice or head register is the high range in the voice. It is called head voice for the sense of resonance in your head many people have when they sing high notes. If you try to imitate a siren, you may notice the sense of resonance in your head or coming out the top of your head. Start your siren in your low chest range (your speaking voice) and then move all the way up, as high as you can go. It does not have to be loud, just very high. Do you notice a difference between the sense of resonance in your chest and your head?

In your chest voice the vocal folds close quite firmly and are contracted, so thicker. This way there is more resistance to the air coming from your lungs and the sound is lower. The vocal folds are more stretched out when singing in head voice, that makes the sound higher and thinner.

What happens in between chest and head voice? Not everything is sung in speaking range or in high ranges, right? What happens when you sing that siren (from the head voice sample) again, start in your low range chest voice and sing all the way up? Do you sense it is only a chest voice and head voice or is there something in between?

In between your chest and head registers you have a mid range, where you can mix your chest and head voices. That is why we call it mix voice. When you sing closer to your chest voice, the mix can have more chest voice in the mix, whereas the higher up in your mid range you go, your mix will become more head voice dominated. To be able to coordinate your chest voice and head into mixing well takes practice and coaching. 

In a well-balanced voice, there is a stable chest voice, a good mix between the chest and head voices and the head voice is clear and not too heavy. I love to help you find your chest and head voice and mix and develop a good balance. Book your lesson here!

Wil je meer weten over hoe de stem werkt? Klik hier! / Want to read more about how the voice works? Click here!

2 reacties op “Chest voice, head voice, mix?”

Geef een reactie

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: